رباعی شمارهٔ ۳۵۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

گر من نه به دل داغ برافکنده‌امی
با تو ز غم آزاد و تو را بنده‌امی
ور من نه ز دست چرخ پر کنده‌امی
رد پای تو کشته و به تو زنده‌امی