رباعی شمارهٔ ۳۵۰

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

سلطانی و طغرای تو نیکو رویی
رویت زده پنج نوبت نیکویی
در خاقانی نظر کن از دل جویی
کو خاک تو و تو آفتاب اویی