رباعی شمارهٔ ۳۴۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

در مجلس باده گر مرا یاد کنی
غمگین دل من به یاد خود شاد کنی
بیداد به یکسو نهی و داد کنی
وز بندگی و محنتم آزاد کنی