رباعی شمارهٔ ۲۸۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

ای شاه بتان، بتان چون من بندهٔ تو
در گریهٔ تلخم از شکرخندهٔ تو
تو بادی و من خاک سر افکندهٔ تو
چون تند شوی شوم پراکندهٔ تو