رباعی شمارهٔ ۲۷۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

پیداست که سودای تو دارم ز نهان
صفرا مکن این آتش سودا بنشان
دارم سر آنکه با تو در بازم سر
گر هست سر منت سری در جنبان