رباعی شمارهٔ ۲۷۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

چون زندگی آفت است جانم گم کن
چون سایه حجاب است نشانم گم کن
چون بی‌تو سر و پای جهان نیست پدید
بر زن سر غمزه و جهانم گم کن