رباعی شمارهٔ ۲۸۹

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

کو عمر؟ که داد عیش بستانم از او
کو وصل؟ که درد هجر بنشانم از او
کو یار؟ که گر پای خیالش به مثل
بر دیده نهد دیده نگرانم از او