رباعی شمارهٔ ۳۵

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

در غصه مرا جمله جوانی بگذشت
ایام به غم چنان که دانی بگذشت
در مرگ خواص، زندگانی بگذشت
عمرم همه در مرثیه خوانی بگذشت