رباعی شمارهٔ ۲۸۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خود را به سفر بیازمودم بی‌تو
جان کاستم و عنا فزودم بی‌تو
هم آتش غم به دست سودم بی‌تو
هم سودهٔ پای هجر بودم بی‌تو