رباعی شمارهٔ ۵۴

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

تندی کنی و خیره کشیت آئین است
تو دیلمی و عادت دیلم این است
زوبینت ز نرگس سپر از نسرین است
پیرایهٔ دیلم سپر و زوبین است