رباعی شمارهٔ ۲۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

خاقانی اگرچه در سخن مردوش است
در دست مخنثان عجب دستخوش است
خود هر هنری که مرد ازو زهرچش است
انگشت نمای نیست، انگشت‌کش است