رباعی شمارهٔ ۱۲

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

سنگ اندر بر بسی دویدیم چو آب
بار همه خار و خس کشیدیم چو آب
آخر به وطن نیارمیدیم چو آب
رفتیم و ز پس باز ندیدم چو آب