شمارهٔ ۵۹ - در وصول ده شتر از امیر الحاج

میر چون هفت بیت من خوانده است
ده شتر بارگیر فرموده است
با نه افلاک همبرند مرا
این ده اشتر که میر فرموده است