رباعی شمارهٔ ۱

خاقانی / دیوان اشعار / رباعیات

بی زحمت تو با تو وصالی است مرا
فارغ ز تو با تو حسب حالی است مرا
در پیش خیال تو خیال است تنم
پیوند خیال با خیالی است مرا