مثنوی‌ها

ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

بخش ۱

بخش ۲

بخش ۳

بخش ۴

بخش ۵

بخش ۶

بخش ۷

بخش ۸

بخش ۹

بخش ۱۰

بخش ۱۱

بخش ۱۲

بخش ۱۳

بخش ۱۴

بخش ۱۵

بخش ۱۶

بخش ۱۷

بخش ۱۸

بخش ۱۹

بخش ۲۰

بخش ۲۱

بخش ۲۲

بخش ۲۳

بخش ۲۴

بخش ۲۵

بخش ۲۶

بخش ۲۷

بخش ۲۸

بخش ۲۹

بخش ۳۰

بخش ۳۱

بخش ۳۲

بخش ۳۳

بخش ۳۴

بخش ۳۵

بخش ۳۶

بخش ۳۷

بخش ۳۸

بخش ۳۹

بخش ۴۰

بخش ۴۱

بخش ۴۲

بخش ۴۳

بخش ۴۴

بخش ۴۵

بخش ۴۶

بخش ۴۷

بخش ۴۸

بخش ۴۹

بخش ۵۰

بخش ۵۱

بخش ۵۲

بخش ۵۳

بخش ۵۴

بخش ۵۵

بخش ۵۶

بخش ۵۷

بخش ۵۸

بخش ۵۹

بخش ۶۰

بخش ۶۱

بخش ۶۲

بخش ۶۳

بخش ۶۴

بخش ۶۵

بخش ۶۶

بخش ۶۷

بخش ۶۸

بخش ۶۹

بخش ۷۰

بخش ۷۱

بخش ۷۲

بخش ۷۳

بخش ۷۴

بخش ۷۵

بخش ۷۶

بخش ۷۷

بخش ۷۸

بخش ۷۹

بخش ۸۰

بخش ۸۱

بخش ۸۲

بخش ۸۳

بخش ۸۴

بخش ۸۵

بخش ۸۶

بخش ۸۷

بخش ۸۸

بخش ۸۹

بخش ۹۰

بخش ۹۱

بخش ۹۲

بخش ۹۳

بخش ۹۴

بخش ۹۵

بخش ۹۶

بخش ۹۷

بخش ۹۸

بخش ۹۹

بخش ۱۰۰

بخش ۱۰۱

بخش ۱۰۲

بخش ۱۰۳

بخش ۱۰۴

بخش ۱۰۵

ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

پاره ۱

پاره ۲

پاره ۳

پاره ۴

پاره ۵

پاره ۶

پاره ۷

پاره ۸

پاره ۹

پاره ۱۰

پاره ۱۱

پاره ۱۲

پاره ۱۳

پاره ۱۴

پاره ۱۵

پاره ۱۶

پاره ۱۷

پاره ۱۸

پاره ۱۹

پاره ۲۰

پاره ۲۱

پاره ۲۲

پاره ۲۳

پاره ۲۴

پاره ۲۵

پاره ۲۶

پاره ۲۷

پاره ۲۸

پاره ۲۹

پاره ۳۰

پاره ۳۱

پاره ۳۲

پاره ۳۳

پاره ۳۴

پاره ۳۵

پاره ۳۶

پاره ۳۷

پاره ۳۸

پاره ۳۹

پاره ۴۰

پاره ۴۱

پاره ۴۲

پاره ۴۳

ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

پاره ۱

پاره ۲

پاره ۳

پاره ۴

پاره ۵

پاره ۶

پاره ۷

پاره ۸

پاره ۹

پاره ۱۰

پاره ۱۱

پاره ۱۲

پاره ۱۳

پاره ۱۴

پاره ۱۵

پاره ۱۶

پاره ۱۷

پاره ۱۸

پاره ۱۹

پاره ۲۰

پاره ۲۱

پاره ۲۲

پاره ۲۳

پاره ۲۴

پاره ۲۵

پاره ۲۶

پاره ۲۷

ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج

پاره ۱

پاره ۲

پاره ۳

پاره ۴

پاره ۵

پاره ۶

پاره ۷

پاره ۸

پاره ۹

پاره ۱۰

پاره ۱۱

پاره ۱۲

ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

پاره ۱

پاره ۲

پاره ۳

پاره ۴

پاره ۵

پاره ۶

پاره ۷

پاره ۸