بخش ۷۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

زش ازو پاسخ دهم اندر نهان
زش به بیداری میان مردمان