بخش ۷۵

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

چون بگردد پای او از پایدان
خود شکوخیده بماند هم چنان