پاره ۱۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

خویشتن پاک دار و بی‌پرخاش
هیچ کس را مباش عاشق غاش