بخش ۵۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

آشکوخد بر زمین هموارتر
هم چنان چون بر زمین دشوارتر