بخش ۵۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

از تو دارم هر چه در خانه خنور
وز تو دارم نیز گندم در کنور