بخش ۸۶

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

روی هر یک چون دو هفته گرد ماه
جامه‌شان غفه، سموریشان کلاه