پاره ۲۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

جان ترنجیده و شکسته دلم
گویی از غم همی فرو گسلم