بخش ۲۴

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

خایگان تو چو کابیله شدست
رنگ او چون رنگ پاتیله شدست