پاره ۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

سگالندهٔ چرخ مانند غوچ
تبر برده بر سر چو تاج خروچ