پاره ۱۶

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

از بزرگی که هستی، ای خشنوک
چاکرت بر کتف نهد دفنوک