بخش ۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

هرکه نامخت ازگذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار