بخش ۱۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

آفریده مردمان مر رنج را
بیش کرده جان رنج آهنج را