بخش ۱۹

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

اندر آمد مرد با زن چرب چرب
گنده پیر از خانه بیرون شد بترب