بخش ۲۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

گر خوری از خوردن افزایدت رنج
ور دمی مینو فراز آوردت و گنج