بخش ۲۷

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

دست و کف و پای پیران پر کلخج
ریش پیران زرد از بس دود نخج