بخش ۶۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

زد کلوخی بر هباک آن فزاک
شد هباک او به کردار مغاک