پاره ۳۶

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

لب بخت پیروز را خنده ای
مرا نیز مروای فرخنده ای