پاره ۳۷

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

میلفنج دشمن، که دشمن یکی
فزونست و دوست ار هزار اندکی