پاره ۳۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

ایا خلعت فاخر از خرمی
همی رفتی و می نوشتی ز می