پاره ۳۹

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

جوان بودم و پنبه فخمیدمی
چو فخمیده شد دانه برچیدمی