پاره ۴۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

جوان چون بدید آن نگاریده روی
به سان دو زنجیر مرغول موی