پاره ۴۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

به خنیاگری نغز آورد روی
که: چیزی که دل خوش کند، آن بگوی