بخش ۱۰۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

دستگاه او نداند کز چه روی؟
تنبل و کنبوره در دستان اوی