بخش ۱۰۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

شو، بدان گنج اندرون خمی بجوی
زیر او سمچیست، بیرون شد بدوی