پاره ۱۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج

به راه اندر همی شد شاهراهی
رسید او تا به نزد پادشاهی