پاره ۱۰

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج

تو ازفرغول باید دور باشی
شوی دنبال کار و جان خراشی