پاره ۹

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر هزج

سر سرو قدش شد باژگونه
دو تا شد پشت او همچون درونه