پاره ۱۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب

نفس را به عذرم چو انگیز کرد
چو آذر فزا آتشم تیز کرد