پاره ۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

ای بلبل خوش آوا، آوا ده
ای ساقی ، آن قدح باما ده