پاره ۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

جوانی گسست و چیره زبانی
طبعم گرفت نیز گرانی