پاره ۱

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

تا سمو سر برآورید از دشت
گشت زنگار گون همه لب کشت
هر یکی کاردی ز خوان برداشت
تا پزند از سمو طعامک چاشت