پاره ۲

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

نیست فکری به غیر یار مرا
عشق شد در جهان فیار مرا