پاره ۳

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از مثنوی بحر خفیف

زرع و ذرع از بهار شد چو بهشت
زرع کشتست و ذرع گوشهٔ کشت