بخش ۹۶

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

گفت: ای من، مرد خام کل درای
پیش آن فرتوت پیر ژاژخای