بخش ۳۸

رودکی / مثنوی‌ها / ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه

مرد دینی رفت و آوردش کنند
چون همی مهمان در من خواست کند